O NAS

"Zawsze najlepiej poukładane słowa"

Krótko o nas...

Ofe­ru­je­my kom­plek­so­wą ob­sługę klientów biznesowych i indywidualnych w za­kre­sie tłu­ma­czeń przy­się­głych, spe­cja­li­stycz­nych, ust­nych oraz pi­sem­nych zwy­kłych. Posiadamy 20 letnie doświadczenie w tłumaczeniach pisemnych, ustnych i specjalistycznych. Po­wie­rzo­ne nam dokumenty są ob­ję­te klauzulą bez­względ­nej po­uf­no­ści. Na­szym klien­tom za­pew­nia­my nie tylko najwyższą ja­kość tłu­ma­czeń z za­cho­wa­niem krót­kich ter­mi­nów oraz kon­ku­ren­cyj­nych cen, ale również zapewniamy im indywidualną obsługę.

ESLANG

  • +48 512 545 525
  • Laskowskiego 15, Poznań 61-407

OFERTA

Tłumaczenia: konsekutywne, konferencyjne, specjalistyczne, przysięgłe i zwykłe, pisemne, medyczne

KONTAKT

Biuro czynne:

poniedziałek - piątek: 08.00-17.00

sobota: po uprzednim kontakcie tel.

Kontakt telefoniczny:

Tel. kom.: +48 512 545 525

Tel. kom.: +48 504 110 755

Adres do korespondencji: 

Eslang Biuro Tłumaczeń

ul. Laskowskiego 15, 61-407 Poznań


Dane do faktury:
BIURO TŁUMACZEŃ ESLANG - PIOTR KALISZEWSKI
UL. JANA LUDYGI LASKOWSKIEGO 15, 61-407 POZNAŃ
NIP: 782-138-49-79
NAZWA BANKU I NUMER RACHUNKU: ING BANK ŚLĄSKI 89 1050 1520 1000 0090 7378 8953
IBAN: PL 89 1050 1520 1000 0090 7378 8953
SWIFT: INGBPLPW